U bent hier: Home » Info » Onze school » Welkom

WELKOM!

Elk kind zo be­ge­lei­den dat het zijn vleu­gels op­ti­maal kan uit­slaan, nu en later, is ons doel.

Een der­ge­lij­ke be­ge­lei­ding beperkt zich niet tot het in­tel­lec­tu­ele. Kin­de­ren op­voe­den tot even­wich­tige per­soon­lijk­he­den vraagt ook een ont­wik­ke­ling op so­ciaal, cul­tu­reel en spor­tief vlak.
Naast ken­nis en vaar­dig­he­den dient daar­en­bo­ven de bur­ger­schaps­zin van de leer­ling te wor­den ge­sti­mu­leerd. De jon­ge­re ver­draag­zaam­heid, res­pect voor mens en mi­lieu, ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel, zelf­stan­dig­heid, mon­dig­heid en een blij­ven­de leer­gie­rig­heid bij­bren­gen, zijn waar­de­vol­le aan­dachts­pun­ten.

Met ver­die­ping- en ver­rij­kings­oe­fe­ningen als een kind wat meer uit­da­ging aan­kan en her­ha­lings­oe­fe­nin­gen voor kin­de­ren die wat meer tijd no­dig heb­ben, ko­men we aan de no­den van elk kind te­ge­moet.
Zowel ou­ders als leer­lin­gen kun­nen tij­dens het school­jaar al­le leer­vor­de­rin­gen van thuis uit mee op­vol­gen. Dit ver­loopt via een online­pun­ten­boek­je. Trans­pa­ran­tie troef! Waar mo­ge­lijk wordt er ge­ko­zen voor in­ter­ac­tie­ve werk­vor­men. Le­ren is im­mers geen mono­loog. Le­ren is sa­men ont­dek­ken, ex­pe­ri­men­te­ren en toe­pas­sen.

Met com­pu­ters en internet in alle klas­sen, mo­dern on­der­zoeks­ma­te­riaal (voor het be­te­re labo­werk) en door­dacht di­dac­tisch ma­te­riaal ko­men we hier­aan te­ge­moet.

Middenschool Den Brandt is de enige school in de re­gio die En­gels en sport vanaf het eer­ste jaar aan­biedt.
Onze school biedt haar leer­lin­gen vele ple­zie­rige en edu­ca­tie­ve ac­ti­vi­tei­ten: sport­da­gen, school­uit­stap­pen, pro­ject­da­gen, crea­tie­ve ate­liers en geïn­te­greer­de werk­pe­rio­des. In­span­ning en ont­span­ning gaan bij ons samen.

De­ge­lij­ke on­der­wijs­struc­tu­ren, een des­kun­dig leer­krachten­team en een school­be­leid waar samen af­spra­ken maken en die con­se­quent na­le­ven, be­lang­rijk wordt ge­von­den, zor­gen er­voor dat de leer­lin­gen zich in alle rust op de twee­de graad kun­nen voor­be­rei­den. Ons hoofd­doel is dui­de­lijk: elk kind een ster­ke start geven om zijn ver­dere school­loop­baan te op­ti­ma­li­se­ren.

Kor­tom, middenschool Den Brandt laat de leer­lin­gen een di­plo­ma ha­len dat past bij hun am­bi­ties, mo­ge­lijk­he­den en ta­len­ten, zodat ze zelf­ver­ze­kerd, fle­xibel en on­der­ne­mings­ge­zind hun ver­de­re toe­komst in han­den kun­nen ne­men.

Linda Michiels
directeur

Klik op een afbeelding voor een YouTube-filmpje met een verwelkoming door de leerlingen.